Ludemco Comm.V

Factuurvoorwaarden

1. LUDEMCO COMM.V is gehouden de opdracht op een zorgvuldige wijze en naar best vermogen uit te voeren. Zij zal alle middelen inzetten om te proberen om het beoogde resultaat te bereiken, echter zij verbindt zich niet tot een resultaatsverbintenis;

2. LUDEMCO COMM.V mag beroep doen op externe partijen om de opdracht uit te voeren.

3. LUDEMCO COMM.V verbindt er zich toe bij het volbrengen van de haar toevertrouwde opdracht de volstrekte beroepsdiscretie in acht te nemen.

4. Alle facturen dienen te KOKSIJDE te worden betaald binnen de 10 kalenderdagen na de factuurdatum. Bij niet-betaling binnen de opgegeven periode zal vanaf de vervaldag een jaarrente verschuldigd zijn van 9% met een minimum administratieve kost van 25 euro. Bij niet betaling binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum zal van rechtswege en zonder verdere aanmaning een jaarrente verschuldigd zijn van 12% en zal een administratieve kost van 125 euro worden aangerekend. Alle eventuele invorderingskosten zijn ten laste van de opdrachtgever. Partijen zien uitdrukkelijk af van de toepassing van artikel 1231 B.W.

5. In geval van niet-betaling op de vervaldag behoudt LUDEMCO COMM.V zich het recht voor om andere opdrachten van de opdrachtgever niet langer uit te voeren. In dit geval wordt het integrale verschuldigde saldo van al de andere zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar.

6. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag moeten schriftelijk binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum aan LUDEMCO COMM.V worden medegedeeld bij wijze van aangetekend schrijven. Een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. LUDEMCO COMM.V heeft ten allen tijde het recht, indien en voorzover mogelijk, de schade van opdrachtgever te beperken en/of ongedaan te maken. In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft opdrachtnemer de keuze tussen een redelijke aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een terugbetaling naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honoraria.

7. LUDEMCO COMM.V is niet aansprakelijk voor:

  • bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever aan LUDEMCO COMM.V of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van of namens opdrachtgever;
  • bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door LUDEMCO COMM.V ingeschakelde hulppersonen;
  • bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfsschade, indirecte schade, of gevolgschade;
  • bij opdrachtgever of derden ontstane schade waarvoor opdrachtgever is verzekerd;
Opdrachtgever is, indien hij overweegt LUDEMCO COMM.V aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met haar in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat. LUDEMCO COMM.V is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, LUDEMCO COMM.V of derden. LUDEMCO COMM.V is niet verantwoordelijk voor meerkosten die zouden voortvloeien uit onjuistheden of bijkomend werk naar aanleiding van gewijzigde wetgeving die in voege treedt na het in werking treden van de overeenkomst of wijzigingen in de jurisprudentie en/of rechtsleer na het in werking treden van de overeenkomst; LUDEMCO COMM.V is niet verantwoordelijk voor laattijdige aflevering indien dit voortspruit uit laattijdige ontvangst van gevraagde gegevens. De aansprakelijkheid van LUDEMCO COMM.V voor eventuele schade is beperkt tot het bedrag exclusief BTW dat opdrachtgever verschuldigd was aan haar; De opdrachtgever ziet uitdrukkelijk af van enige vordering in verband met het uitgevoerde werk of de geleverde dienst jegens LUDEMCO COMM.V na het verstrijken van een periode van vier maanden na de factuurdatum.

8. Het Belgisch recht is van toepassing op alle geschillen en discussies die zouden kunnen voortvloeien uit de samenwerking tussen partijen onderworpen aan bovenstaande factuur voorwaarden. De rechtbanken van Veurne zijn exclusief bevoegd, onverminderd de bepalingen van punten 6 en 7.